Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
e- mail:  podgik@podgik-pyrzyce.pl

Godziny pracy
- poniedziałek 8:00 -16:00
- wtorek-piątek 7:30 -15:30

Zakres działania

1) techniczne prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
- gromadzenie przechowywanie i udostępnianie danych geodezyjnych
- kontrola opracowań geodezyjnych
- porządkowanie materiałów geodezyjnych
- wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla utrzymania bądź odnowienia  zasobu
- prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków
- prowadzenie operatów z przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
3) sprzedaż map, sporządzanie wypisów, wyrysów, oraz innych informacji z powiatowego zasobu
4) przygotowywanie przewidzianej przepisami sprawozdawczości w zakresie danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie (KSIT)


Pracownicy PODGiK:

Dyrektor: Katarzyna Antonowicz-Klimko

Składnica map i operatów:

Agata Wąs –obsługa zasobu, obsługa kasy, sporządzanie kopii map
Małgorzata Kunce - obsługa zasobu, kontrola operatów

Pracownia informatyczna:
Małgorzata Kunce - aktualizacja mapy numerycznej, kontrola poprawności obliczeń  w GEO- INFO, prowadzenie państwowego rejestru granic, obsługa SWDE-część graficzna
Martyna Błaszczyk- aktualizacja mapy numerycznej, kontrola poprawności obliczeń w GEO-INFO
Kamil Łukasiewicz - administrowanie systemu do prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków, sporządzanie kopii map, skanowanie i przesyłanie materiałów wykonawcom prac geodezyjnych.
Ewidencja gruntów:

Aleksandra Mesjasz - wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego,
Adam Obrzeżgiewicz - wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego,
SWDE - część opisowa lub zintegrowana.
{BIP}