Uzgadnianie dokumentacji projektowej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

 
Wymagane dokumenty:

 - wypełniony wniosek strony (wniosek w załączeniu),
 - projekt techniczny sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze projektu),
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz z załącznikiem graficznym,
- warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
- opis techniczny projektu,
- upoważnienie od inwestora dla przedstawiciela działającego w jego imieniu,
- do dokumentacji projektowej proszę dołączać na nośniku współrzędne projektowanych sieci (plik txt w układzie 2000 L=15).
 
Opłata skarbowa:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635)
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22,74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-06-86


Termin załatwienia sprawy:
14 dni od złożenia kompletnego wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni
 

Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego.


Podstawa prawna:

{BIP}