Uzgadnianie dokumentacji projektowej na Naradzie Koordynacyjnej

 
Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony wniosek strony (wniosek w załączeniu),
 2. projekt techniczny sieci uzbrojenia terenu (minimum 2 egz. Projektu),
  - projekt  usytuowania projektowanej sieci sporządzony na aktualnej mapie do celów  projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  - projekt w wersji elektronicznej w postaci pliku dxf i pdf
 3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz z załącznikiem graficznym,
 4. warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 5. opis techniczny projektu,
 6. upoważnienie od inwestora dla przedstawiciela działającego w jego imieniu,
 7. do dokumentacji projektowej proszę dołączać na nośniku współrzędne projektowanych sieci (plik txt w układzie 2000 L=15).
 8. UWAGA: Zgodnie z przepisami art. 40d pkt. 3  Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z późn. zm.), opłatę związaną z uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed wykonaniem wyżej wymienionej czynności.
 
Opłata skarbowa:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635)
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22,74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-06-86
pokój nr 3

Podstawa prawna:

{BIP}