BIP Podgik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wypisy i wyrysy

Email Drukuj PDF
Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów
 
Wymagane dokumenty:
Zlecenie wykonania wypisu, wyrysu i wypisu z dokumentów ewidencji gruntów (wniosek w załączeniu).
W przypadku, gdy zleceniodawca nie jest właścicielem nieruchomości przedstawia odpowiednie pełnomocnictwo.

Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-42-60
pokój nr 20
 
Opłata skarbowa:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635)

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadkach szczególnych termin wcześniej uzgodniony.
Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.z 2006r. Nr 225 poz.1635),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071),
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489)
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454),

Stopka - w?a?ciwo?ci informacji
Autor:
Wprowadzi?:Marcin Powroźnik
Data wprowadzenia:2011-05-05 02:38:05
Data ostatnije modyfikacji:2014-08-27 23:29:30
Liczba wy?wietle?:6684
Rejestr wcze?niejszych zmian w artykule
RedaktorData modyfikacji
Marcin Powroźnik2011-06-15 16:20:14Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 21:55:42Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-25 23:37:43Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-26 08:26:22Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-08-27 23:29:30Poka? t? wersj?

Poprawiony: czwartek, 28 sierpnia 2014 00:29