BIP Podgik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

NK

Email Drukuj PDF

Uzgadnianie dokumentacji projektowej na Naradzie Koordynacyjnej

 
Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony wniosek strony (wniosek w załączeniu),
 2. projekt techniczny sieci uzbrojenia terenu (minimum 2 egz. Projektu),
  - projekt  usytuowania projektowanej sieci sporządzony na aktualnej mapie do celów  projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  - projekt w wersji elektronicznej w postaci pliku dxf i pdf
 3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz z załącznikiem graficznym,
 4. warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 5. opis techniczny projektu,
 6. upoważnienie od inwestora dla przedstawiciela działającego w jego imieniu,
 7. do dokumentacji projektowej proszę dołączać na nośniku współrzędne projektowanych sieci (plik txt w układzie 2000 L=15).
 8. UWAGA: Zgodnie z przepisami art. 40d pkt. 3  Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z późn. zm.), opłatę związaną z uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed wykonaniem wyżej wymienionej czynności.
 
Opłata skarbowa:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635)
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. Głowackiego 22,74-200 Pyrzyce
tel. (91) 570-06-86
pokój nr 3

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz.1623 z późń.zm.) 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.z 2006r. Nr 225 poz.1635),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.)

Stopka - w?a?ciwo?ci informacji
Autor:
Wprowadzi?:Marcin Powroźnik
Data wprowadzenia:2011-06-17 17:50:42
Data ostatnije modyfikacji:2014-10-22 20:53:39
Liczba wy?wietle?:6637
Rejestr wcze?niejszych zmian w artykule
RedaktorData modyfikacji
Marcin Powroźnik2011-10-13 11:01:43Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2012-04-27 09:16:20Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 21:58:37Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-02-24 22:04:59Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-08-28 00:41:40Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-10-06 20:44:45Poka? t? wersj?
Marcin Powroźnik2014-10-22 20:53:39Poka? t? wersj?

Poprawiony: środa, 22 października 2014 21:53